วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ม้าอาชาไนย4

ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา

ประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชา เป็นม้าต้น ย่อม
ถึงการนับว่าเป็นราชพาหนะ องค์ ๔ ประการเป็นไฉน คือ
ชื่อตรงประการ ๑
ว่องไวประการ ๑  
อดทนประการ ๑   
สงบเสงี่ยมประการ ๑
ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบด้วยองค์ ๔  ประการนี้แล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น