วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิบัติ 4

วิบัติ 4

สีลวิบัติ ความวิบัติแห่งศีล ความวิบัติแห่งศีล

อาจารวิบัติ ความวิบัติแห่งอาจาระความวิบัติแห่งอาจาระ ได้แก่ท่านผู้ปฏิญาณตน

ทิฏฐิวิบัติ ความวิบัติแห่งทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ แปลว่าความเห็นชอบ

อาชีววิบัติ ความวิบัติแห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเรียกว่า มิจฉาอาชีวะ

ความวิบัติแต่ละอย่างนั้น สร้างความตกต่ำให้เกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของบุคคล ทำให้การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นเสื่อมถอยลงไป กุศลเสื่อมลง อกุศลเพิ่มขึ้นความทุกข์อันเป็นผลมาจากอกุศลก็ติดตามมา ดังนั้น จึงทรงสอนให้บุคคลพยายามรักษาศีลคืออาการทางกาย วาจา ของตนให้เรียบร้อย อาจาระ คือ ความประพฤติปฏิบัติของตนให้ดีงาม ทิฏฐิ คือควบคุมความคิดเห็นของตนให้ตรงตามทำนองคลองธรรม และพยายามเลี้ยงชีวิตของตนในทางที่ชอบ ไม่หลอกลวง ฉ้อโกงคนอื่นมาเลี้ยงชีวิต เพื่อให้เกิดเป็นผลที่ดีงามแก่ตนเองและบุคคลอื่น.

http://www.bp-smakom.org/bp_school/social/Viban4.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น