วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พรหมวิหาร 4

ความหมายของพรหมวิหาร 4-

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่

พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน

เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่


เมตตา

ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข


กรุณา

ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์


มุทิตา

ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี


อุเบกขา

การรู้จักวางเฉย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น