วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภัย 4

ภัย ๔ ประการนี้ ภัย ๔ ประการเป็นไฉน คือ 
อัคคีภัย ๑
อุทกภัย ๑ 
ราชภัย ๑ 
จรภัย ๑ นี้แลภัย

 


อัตตานุวาทภัย ภัยเกิดแต่การติเตียนตนเอง ๑

ปรานุวาทภัย ภัยเกิดแต่ผู้อื่นติเตียน ๑

ทัณฑภัย ภัยเกิดแต่อาญา ๑

ทุคติภัย ภัยเกิดแต่ทุคติ ๑http://www.thepalicanon.com/91book/book35/301_350.htm


 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น