วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สิ่งที่น่ากลัว 4

ก่อนภิกษุทั้งหลาย ภัย (สิ่งที่น่ากลัว) ๔ ประการนี้ ภัย ๔ ประการเป็นไฉน คือ 
ชาติภัย ๑ 
ชราภัย ๑ 
พยาธิภัย ๑ 
มรณภัย ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้แล ภัย ๔ ประการ.

ปฐมภยสูตรที่ ๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น