วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สังคหวัตถุ 4

สังคหวัตถุ 4 มีด้วยกัน 4 ประการคือ

1. ทาน คือ การให้

2. ปิยวาจา คือ การพูดถ้อยคำที่เป็นที่รัก

3. อัตถจริยา คือ การทำตนให้เป็นระโยชน์

4. สมานัตตา คือ การวางตนให้สม่ำเสมอ

http://www.kusolsuksa.com/webboard/index.php?topic=1604.0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น