วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โวหารอันมิใช่ของพระอริยะ๔


    ดูกรภิกษุทั้งหลาย โวหารอันมิใช่ของพระอริยะ ๔ ประการนี้๔ ประการเป็น ไฉน คือ

ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าเห็น ๑ 
ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง ๑
ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ๑
ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ ๑
 
  ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย โวหารอันไม่ใช่ของพระอริยะ ๔ ประการนี้แล ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น