วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา


ธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบสัปบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ ฟังคำสั่งสอนของท่าน ๑ โยนิโสมนสิการ ทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ ธรรมานุธรรมปฏิปัตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่ง ปัญญา ฯ http://etipitaka.com/read?keywords=ไสย&language=thai&number=230&volume=21#

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น