วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อริยโวหาร๔


อริยโวหาร ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน
 คือ

 ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น ๑
 ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ ฟังว่าไม่ได้ฟัง ๑
 ความเป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ ๑
 ความเป็น ผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ ๑

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยโวหาร ๔ ประการนี้แล ฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น