วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๔ คือ

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๔ คือ 

ต้องด้วยกาย ๑ 
ต้องด้วยวาจา ๑ 
ต้องด้วยกายและวาจา ๑ 
ต้องด้วยกรรมวาจา ๑.

http://etipitaka.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น