วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผู้ประทุษร้ายบริษัทมี ๔

ผู้ประทุษร้ายบริษัทมี ๔ 
คือ ภิกษุผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ ภิกษุณีผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ 
อุบาสกผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ 
อุบาสิกาผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑.http://etipitaka.com/read/thai/8/303/?keywords=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น