วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิ บัติมี ๔

วิ บัติมี ๔ คือ 
ศีลวิบัติ ๑ 
อาจารวิบัติ ๑ 
ทิฏฐิวิบัติ ๑ 
อาชีววิบัติ ๑.

http://etipitaka.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น