วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

โอฆะ ๔ อย่าง

โอฆะ ๔ อย่าง

๑. กาโมฆะ [โอฆะคือกาม] 
๒. ภโวฆะ [โอฆะคือภพ] 
๓. ทิฏโฐฆะ [โอฆะคือทิฐิ] 
๔. อวิชโชฆะ [โอฆะคืออวิชชา]


พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๑
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
หน้าที่ ๑๘๘/๒๘๘ข้อที่ ๒๕๕-๒๕๙


http://etipitaka.com/read?keywords=%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B8%B0&language=thai&number=188&volume=11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น