วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

โยคะ ๔ อย่าง

ยคะ ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นไฉน?
ได้ แก่
โยคะคือกาม ๑
โยคะคือภพ ๑
โยคะคือทิฏฐิ ๑
โยคะคืออวิชชา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โยคะ ๔ อย่างนี้แล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อรู้ยิ่ง เพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไป เพื่อละโยคะ ๔ อย่างนี้แล ฯลฯ ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอัน ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้ ฯลฯ


พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๙
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
หน้าที่ ๘๗/๔๖๙ข้อที่ ๓๓๓-๓๓๗
http://etipitaka.com/read?keywords=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8F%E0%B8%90%E0%B8%B4+%E0%B9%95+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%89%E0%B8%99&language=thai&number=87&volume=19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น