วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๔ คือ

ภิกษุต้องอาบัติด้วยอาการ ๔ คือ 

ต้องด้วยกาย ๑ 
ต้องด้วยวาจา ๑ 
ต้องด้วยกายและวาจา ๑ 
ต้องด้วยกรรมวาจา ๑.

http://etipitaka.com

ผู้งามในบริษัทมี ๔ คือ

ผู้งามในบริษัทมี ๔ คือ 

ภิกษุผู้มีศีล มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑
ภิกษุณีผู้มีศีลมีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑ 
อุบาสกผู้มีศีล มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑ 
อุบาสิกาผู้มีศีล มีธรรมงาม เป็นผู้งามในบริษัท ๑.


http://etipitaka.com/read/thai/8/303/?keywords=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD

ผู้ประทุษร้ายบริษัทมี ๔

ผู้ประทุษร้ายบริษัทมี ๔ 
คือ ภิกษุผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ ภิกษุณีผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ 
อุบาสกผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑ 
อุบาสิกาผู้ทุศีล มีธรรมทราม เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัท ๑.http://etipitaka.com/read/thai/8/303/?keywords=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%AD

วิ บัติมี ๔

วิ บัติมี ๔ คือ 
ศีลวิบัติ ๑ 
อาจารวิบัติ ๑ 
ทิฏฐิวิบัติ ๑ 
อาชีววิบัติ ๑.

http://etipitaka.com

การขาดพรรษาไม่ต้องอาบัติมีปัจจัย ๔

การขาดพรรษาไม่ต้องอาบัติมีปัจจัย ๔ คือ 
สงฆ์แตกกัน ๑ 
มีพวกภิกษุ ประสงค์จะทำลายสงฆ์ ๑ 
มีอันตรายแก่ชีวิต ๑ 
มีอันตรายแก่พรหมจรรย์ ๑.

http://etipitaka.com

วจีทุจริตมี ๔

วจีทุจริตมี ๔ 

คือ พูดเท็จ ๑ 
พูดส่อเสียด ๑ 
พูดคำหยาบ ๑
พูดเพ้อเจ้อ ๑.http://etipitaka.com