วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

องค์แห่งการบรรลุโสดา๔


[๒๔๐] องค์ของการบรรลุโสดา ๔ อย่าง ๑. สัปปุริสสังเสวะ [การคบสัตบุรุษ] ๒. สัทธัมมัสสวนะ [การฟังพระสัทธรรม] ๓. โยนิโสมนสิการ [การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย] ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ [การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น