วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

สัจจะของพราหมณ์ ๔ ประการ

ตรัสแสดงสัจจะของพราหมณ์ ๔ ประการ แก่นักบวชลัทธิอื่น คือ
๑. สัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่า
๒. กามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
๓. ภพทั้ง ปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
๔. พราหมณ์ไม่ยึดถือสิ่งใด ๆ .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น