วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

นักรบประกอบด้วยองค์ ๔

ทรงแสดงนักรบประกอบด้วยองค์ ๔
ว่า ควรแก่พระ ราชา คือ
 ๑. ฉลาดในภูมิประเทศเทียบด้วย ภิกษุผู้มีศีล
 ๒. ยิงไกล เทียบด้วยภิกษุผู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริง ไม่ ยึดถือขันธ์ ๕
 ๓. ยิงไว เทียบด้วยภิกษุผู้รู้อริยสัจจ์ ๔ ตามเป็นจริง
๔. ทำลายกายใหญ่ เทียบด้วยภิกษุผู้ทำลายกองแห่งอวิชชาใหญ่ได้.

http://www.baanjomyut.com/pratripidok/prasudtanpidok/1304.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น