วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ    ย่อมเป็นผู้ควร
ของคำนับ    ควรของต้อนรับ   ควรแก่ทักษิณา   ควรทำอัญชลี    เป็นนาบุญ
ของโลก   ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ธรรม  ๔  ประการ
เป็นไฉน     คือ  ซื่อตรงประการ  ๑   ว่องไวประการ    ๑  อดทนประการ  ๑
สงบเสงี่ยมประการ  ๑    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔
ประการนี้แล    ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ   ควรของต้อนรับ    ควรแก่ทักษิณา
ควรทำอัญชลี  เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า

.http://www.thepalicanon.com/91book/book35/301_350.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น