วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปฏิสัมภิทา หมายถึงปัญญาแตกฉานมี ๔ปฏิสัมภิทา หมายถึงปัญญาแตกฉานมี ๔ ประการ คือ

(๑) อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ
(๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม
(๓) นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษา
(๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ (ขุ.ขุ.อ. ๘/๒๐๖)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น